Vedtægter for Gershøj Bylaug - April 2023

§1

 1. Ved at pleje fællesskabet mellem byens borgere, bl.a. ved mindst fire årlige møder.
 2. Ved at medvirke til bevaring og forskønnelse af fællesarealer, veje, stier, beplantning m.m.
 3. Ved at medvirke til at skaffe de faciliteter, der er ønskelige for vort bysamfund herunder at administrere og drive Byhuset, Havnevej 16 som møde og samlingssted for byens borgere m.fl.
 4. Ved at samarbejde med myndigheder, foreninger og institutioner, der kan støtte bylauget i dets arbejde.
 5. Ved at tilvejebringe og administrere de fornødne midler.
 

§2

 1. Som medlem af Gershøj Bylaug kan optages enhver, der er bosiddende i Gershøj og omegn.
 2. Sommerhus beboere optages på lige for med de faste beboere.
 3. Alle medlemmer som er fyldt 18 år har stemmeret.
 4. Medlemskab er bindende for ét kalender år ad gangen.
 5. Medlemskab er betinget af rettidig betalt kontingent, senest 31/12 for det indeværende år.
 6. Opkrævningsmåden fastsættes af den siddende bestyrelse.
 

§3

 1. Generalforsamlingen er Bylaugets højeste myndighed og her vælges medlemmerne til bestyrelsen, for 2 år ad gangen.
 2. To suppleanter og to revisorer vælges for et år ad gangen.
 3. På førstkommende møde i bestyrelsen efter generalforsamlingen, som datolægges umiddelbart efter generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig m.h.t. oldermand, viceoldermand, kasserer og sekretær samt en rep. til Byhusets styregruppe.
 4. Den til enhver tid siddende oldermand og kasserer, er i fællesskab tegningsberettiget i alle henseender i.f.t. Bylaugets økonomiske dispositioner.
 

§4

 1. Bestyrelsen er ansvarlig for bylaugets daglige arbejde.
 2. Bestyrelsen består af min. fem og max. 10 medlemmer.
 3. Suppleanter og revisorer afgår hvert år. Genvalg kan ske.
 4. Bestyrelsen er berettiget til at lade regnskabet føre eksternt, uden for bestyrelsen.
 

§5

Ordinær generalforsamling afholdes én gang om året, senest i maj måned og indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel ved opslag på følgende steder:

Byhuset, Trekanten, byens udhængsskabe, Bylaugets hjemmeside samt Facebook, med en dagsorden der minimum skal indeholde:

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
 2. Oldermandens beretning.
 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab til godkendelse.
 4. Valg / genvalg af bestyrelsesmedlemmer som har siddet i to år.
 5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 6. Valg af 2 revisorer og revisor suppleant.
 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Eventuelt.

Forslag der ønsker behandlet på generalforsamlingen indsendes skriftligt til oldermanden senest en uge før generalforsamlingen. Sager der ikke er på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Dirigenten skal fastslå om generalforsamlingen er lovligt indkaldt og skal lede generalforsamling og endelig godkende og underskrive referatet efterfølgende.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

§6

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, når den finder det nødvendigt. Endvidere kan 1/3 af medlemmer skriftligt forlange at bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling inden for samme tidsfrist som for ordinær generalforsamling.
 

§7

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede og når mindst 2/3 stemmer for. Er én af disse betingelser ikke opfyldt, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
 
 

§8

Opløsning af Bylauget kan kun ske efter vedtagelse på generalforsamling og efterfølgende ekstra ordinær generalforsamling ved simpelt flertal. Dagsordenen skal være ”Opløsning”. Bylaugets eventuelle midler skal overgå til lokalt velgørende formål.

Historik


Vedtaget ved stiftende generalforsamling på Gershøj Kro d. 14/3-1975.
Efterfølgende ændret d. 11/2-1978, 10/3-1991, 26/3-1995, 24/3-1996, 28/2-2003, 4/3-2005, 4/12-2016, april 2018 samt april 2023 i Byhuset.